NESCIO

pseudoniem van J. H. F. Grönloh

1882 - 1961

De X Geboden


Alzo spreekt God tot U en zijn naam is Carrière.

1. Ik de Heer Uw God ben een alenige God en mij zult gij dienen met geheel Uwe ziel en met geheel Uw lichaam en met geheel Uw willen en met al Uw weten en met al Uw werken.

2. Gij zult U geen valse goden maken als eerlijkheid, trouw, geweten, schoonheid of waarheid want alzo komt gij ten verderve en honger en ballingschap zullen Uw deel zijn. Want ìk ben machtig en mijne straffen zwaar.

3. Eert hen die boven U gesteld zijn en doe wat hun aangenaam is, opdat het U welga.

4. Ziet niet rechts en niet links maar vooruit want aan 't eind van den weg liggen de geldzakken die tot loon zijn voor hen die mij dienen in geest en waarheid.

5. Toon nooit dat U iets onaangenaam is, maar werk in stilte en verdraag alles totdat ge macht heb verkregen. Want waardigheid is niets en geld is alles en een arme is een schooier en een rijke een heer en de wereld vraagt slechts naar centen.

6. Draagt nooit vuile boorden en kapotte jasjes en rookt geen stenen pijpjes. Want de wereld wil dat niet en de zaligheid ligt in de pandjesjas.

7. Eert het geld opdat gij geëerd worde wanneer ge geld zult bezitten voor den trouwen dienst aan mij, Uw alenige God.

8. Leent nooit geld zonder rente, vraagt nooit 5 % als ge 5½ kunt bedingen, betaalt nooit f 1.- loon als ge 't met f 0.90 afkunt, wees eerlijk als 't moet, bedrieg als 't moet, hebt nooit medelijden, geef geen cent als ge er niet indirect 2 door terug kunt krijgen. Maar 't voorzitterschap van 'Liefdadigheid' geeft aanzien.

9. Bedenkt immer dat de fisieke kracht bij de massa is. Alzo zult ge de massa in bedwang houden door fatsoen, door geloof, door politiekerij, door boekjes, scholen, dominees en kranten. En wie 't onderste uit de kan wil hebben krijgt 't deksel op z'n neus. Als ge zonder gevaar 1001 kunt bereiken wees dan niet tevreden met 1000 maar bereken 't gevaar met nauwkeurigheid.

10. Maar dit zeg ik U, laat nooit zien wat ge wilt noch wie gij zijt maar werk in stilte. Want in huichelen en knoeien ligt Uw heil en karakter is een frase.

Dit zijn mijn woorden, van mij Carrière, god door de eeuwen, die de wereld heb verpest en verkankerd door mijne almacht.

Amen.

Uit: Nescio, Verzameld werk, deel I, Nijgh & Van Ditmar, G.A. van Oorschot, Amsterdam.


Naar boven

Home