MARK TWAIN

Brief naar de aarde

DEPARTEMENT van de Registratie-Engel
Afdeling Verzoekschriften
20 januari

Aan Abner Scofield
Handelaar in Steenkool
Buffalo, New York

In opdracht heb ik de eer U mede te delen, dat Uw onlangs gestelde daad van liefdadigheid en zelfopoffering is opgetekend op een bladzijde van het Boek genaamd De Gulden Daden van de Mensheid. Ik heb permissie om daarbij op te merken dat die onderscheiding niet alleen buitengewoon, maar ook uniek is.

Wat betreft uw gebeden van de week eindigend op de 19e, heb ik de eer U het volgende mede te delen:

 1. Voor weersomstandigheden om de antraciet 15 cent per ton te kunnen verhogen. Verhoord.
 2. Voor instroom van arbeiders om de lonen met 10 procent te kunnen verlagen. Verhoord.
 3. Voor een prijsdaling in de concurrerende bruinkoolprijzen. Verhoord.
 4. Voor beproeving van de persoon, of de familie van de persoon, die een concurrerende kolenopslagplaats in Rochester heeft gebouwd. Als volgt verhoord: difterie, 2, waarvan 1 dodelijk; roodvonk, 1, gevolgd door doofheid en zwakzinnigheid. Aantekening: deze bede had eigenlijk gericht moeten worden tot ondergeschikte's directie, de Centrale New Yorkse Spoorwegmaatschappij.
 5. Voor deportatie naar de Hel van ergerlijke drommen personen, die dagelijks naar werk of allerlei gunsten komen solliciteren. In beraad genomen voor later besluit of beschikking, omdat dit verzoek strijdig lijkt met een ander verzoek van dezelfde datum, dat verderop zal worden aangehaald.
 6. Voor het voltrekken van een gewelddadige dood van de buurman, die stenen naar de huiskat heeft gegooid, omdat desbetreffende kat een serenade bracht. Aangehouden voor nader besluit en beschikking, vanwege strijdigheid met een bede van dezelfde dag, die verderop zal worden aangehaald.
 7. Om "het zendingswerk te vervloeken." Eveneens aangehouden - zie boven.
 8. Om de winst van december, te weten $ 22.230 , in januari te verhogen tot $ 45.000, en vervolgens een verhoudingsgewijze maandelijks groei te handhaven - "die u tevreden zal stellen." Gebed verhoord. Toegevoegde opmerking onder voorbehoud aanvaard.
 9. Voor een tornado ter verwoesting van de fabrieken van de Noord-Pennsylvanische Maatschappij en het onder water laten lopen van hun mijnen. aantekening: Tornado's zijn in het winterseizoen niet voorradig. Op aanvraag kan een afdoende hoeveelheid mijngas worden geleverd.

Gezien hun bijzonder belang is bij bovenstaande lijst verzoeken een speciale aantekening gemaakt. De resterende 298 smeekbeden rubriceerbaar onder de kop Speciale Voorzienigheden, tabel A, worden als geheel verhoord, met dien verstande dat drie van de 32 gevallen, waarin een onmiddellijke dood wordt gewenst, zijn gewijzigd in een ongeneeslijke ziekte.

Dit is de volledige lijst verzoeken van deze week, die bij het departement bekend staan onder het technische predikaat Verborgen Hartenwensen, en om overduidelijke redenen altijd onze belangrijkste en speciale aandacht krijgen.

De rest van deze weeklijst valt onder het hoofdstuk van wat wij met Openbare Gebeden aanduiden, een classificatie waaronder wij de gebeden indelen, die worden uitgesproken tijdens Gebedsdiensten, Zondagsschool, Schoolbijeenkomsten, Familiediensten, etc. De waarde van dit soort gebeden hangt af van de categorie van christenen die ze uitspreekt. Volgens de regels van dit departement worden christenen in twee hoofdklassen onderverdeeld, namelijk: (1) Belijdende christenen; (2) Professionele christenen. Deze klassen zijn op hun beurt zorgvuldig onderverdeeld en geclassificeerd naar Grootte, Soort, en Familie; en tot slot wordt de Status in karaat uitgedrukt, waarbij het minimum 1 en het maximum 1000 is.
Op de balans van het kwartaal, dat eindigt op 31 december 1847, stond U als volgt geclassificeerd:

Hoofdklasse: Belijdend christen
Grootte: 1/4 van het maximum
Soort: Menselijk-Spiritueel
Familie: Uitverkorenen, groep A, Afdeling 16
Status: 322 karaat

Op de balans voor het zojuist afgelopen kwartaal - dat wil zeggen, veertig jaar later - stond U als volgt geclassificeerd:

Hoofdklasse: Professionele christen
Grootte: 6/100 van het maximum
Soort: Menselijk-Dierlijk
Familie: Uitverkorenen, groep W, Afdeling 1547
Status: 3 karaat, precies

Ik heb de eer om u te attenderen op het feit, dat U blijkbaar slechter bent geworden.

Ik vervolg nu met het rapport over Uw Openbare Gebeden - met de kanttekening, dat het de gewoonte van dit departement is om christenen van Uw en ongeveer gelijkwaardige niveaus te bemoedigen door hen in vele zaken te verhoren, die niet aan christenen van een hoger niveau zouden worden ingewilligd, deels omdat zij er ook niet om vragen:

 1. Gebed om gematigde weersomstandigheden ten behoeve van de armen en kwetsbaren. Niet verhoord. Gebed werd uitgesproken tijdens een Gebedsdienst. Dat is in strijd met Punt 1 van dit rapport betreffende Verborgen Hartenwensen. Bij dit departement geldt de strikte regel dat het verboden is om bepaalde soorten Openbare Gebeden van Professionele Christenen voorrang te verlenen op Verborgen Hartenwensen.
 2. Gebed om betere tijden en meer eten voor "de man met eelt op zijn handen, die met zijn geduldige en noeste arbeid de beterbedeelden prachtige huizen en aangename leefomstandigheden verschaft en dus recht heeft op onze aandachtige en afdoende bescherming tegen kwaad en onrecht dat hem door graaierige vrekkigheid aangedaan zouden kunnen worden, en tegen de tien toegewijdste plichten van ons hart." Gebedsdienstgebed. Niet verhoord. In strijd met Verborgen Hartenwens no. 2.
 3. Gebed aangaande "dat mensen die op enige manier voorkeursbehandeling belemmeren overvloedig gezegend mogen worden, zowel zijzelf als hun gezinnen, daarvoor roepen wij ons hart aan om te getuigen dat hun aardse voorspoed voor ons een zegen is en onze vreugde volmaakt heeft gemaakt." Gebedsdienstgebed. Niet verhoord. In strijd met Verborgen Hartenwensen no. 3 en 4.

"O, moge zij niet door onze woorden en daden ten prooi vallen aan het lijden van verdoemenis."

Gebed in Familiekring. Ontvangen 15 minuten vóór Verborgen Hartenwens no. 5, waarmee het uitgesproken strijdig is. Voorstel is om één van deze gebeden te herroepen of beide te wijzigen.

"Wees barmhartig jegens allen die zich kwetsend uiten over ons persoonlijk en onze bezittingen."

Betreft eveneens de persoon die een steen naar de kat wierp. Gebed in Familiekring. Ontvangen enkele minuten vóór Verborgen Hartenwens no 6. Wijziging voorgesteld ter opheffing van tegenstrijdigheid.

"Moge de edele zaak van de zending, de kostbaarste taak die aan de handen van de mensen is toevertrouwd, zich vrijelijk en onbelemmerd verbreiden in alle heidense streken, die ons tot nu toe met hun geestelijke duisternis tegemoet treden."

Gebed op eigen initiatief, naar voren geschoven tijdens een bijeenkomst van het Amerikaanse Zendingsgenootschap. Ontvangen ongeveer een halve dag vóór Verborgen Hartenwens no. 7. Dit departement heeft geen boodschap aan zendingsactiviteiten en heeft geen enkele binding met het Amerikaanse Zendingsgenootschap. Met zouden graag een van deze gebeden verhoren, maar niet beide. Voorstel is om die van het Amerikaanse Zendingsgenootschap te laten vervallen.

Het departement verzoekt voor de twintigste keer dringend aandacht te besteden aan uw opmerking toegevoegd aan no. 8. Het bekende verhaal.

Van de 464 gespecificeerde gebeden van uw lijst van Openbare Gebeden van deze week, verhoren wij er twee, de rest wordt geweigerd. Te weten: verhoord 1), "de wolken zullen u ten dienste blijven staan" en 2): "de zon eveneens." Dat was toch al het goddelijke voornemen; het zal u een genoegen doen te horen dat u dat niet in de war hebt gebracht. Van de niet-verhoorde 462 details waren er 61 op de Zondagschool uitgesproken. In dit verband moet ik u er nogmaals aan herinneren, dat we geen Zondagsschoolgebeden van Professionele christenen verhoren, die de technische kwalificatie dragen, die hier op het departement bekend staat als "John Wanamaker-kwaliteit." [A] Wij tekenen die slechts op als "woorden," en worden op hun rekening bijgeschreven naar gelang het aantal dat binnen een bepaalde tijd wordt uitgesproken; het minimumvereiste is 3000 woorden per kwartier, anders geen bijschrijving; 4200 is een mogelijke, 5000 een zeer gebruikelijke score bij specialisten op de Zondagsschool, en telt even zwaar als twee liederen of een bos bloemen, overhandigd door jonge dames in de dodencel, op de ochtend van de executie. Uw resterende 401 details is veel lawaai en weinig wind. We bundelen ze en gebruiken ze als tegenwind om schepen van onfatsoenlijke lieden te vertragen, maar daar zijn er zoveel van nodig om enig effect te hebben, dat we geen vergoeding kunnen verlenen voor het gebruik ervan.

Ik wil graag aan dit rapport nog een persoonlijke noot toevoegen. Wanneer bepaalde lieden een behoorlijk grote goede daad doen, vergoeden wij dit duizendmaal meer dan wij dat zouden doen in het geval van een beter iemand - gezien de moeite. U staat hier veel hoger genoteerd dan uw eigenlijke classificering, vanwege bepaalde daden van opoffering, die ver te boven gaan wat op grond daarvan verwacht kan worden.

Jaren geleden, toen Uw vermogen slechts 100.000 dollar bedroeg, en U twee dollar stuurde aan de arme weduwe van Uw overleden neef, toen zij u om hulp smeekte, waren er in de hemel velen die het niet konden geloven en nog veel meer die dachten dat het geld vals was.

Uw status rees aanzienlijk toen bleek dat deze verdenking geheel onjuist bleek. Een jaar of twee later toen U het arme meisje vier dollar stuurde als reactie op een hernieuwd verzoek, geloofde iedereen het, en was U hier dagenlang het gesprek van de dag. Weer twee jaar later, toen het jongste kind van de arme vrouw overleden was, stuurde U op haar verzoek 6 dollar, en deze daad vervolmaakte uw reputatie. Iedereen in de hemel zei: "Heb je 't al gehoord van Abner?" - U wordt namelijk tegenwoordig zelfs heel vertrouwelijk Abner genoemd. Doordat u uw giften elke twee à drie jaar verhoogt, blijft u hier op ieders lip en heeft u een warm plekje in ieders hart. De gehele hemel slaat U gade op zondag, wanneer U met uw indrukwekkende auto naar de kerk gaat en wanneer U Uw hand uit de collectezak terugtrekt, wordt de uitroep van blijdschap gehoord tot aan de roodgloeiende poorten van de hel: "Alweer een stuiver van Abner!"
Maar het hoogtepunt was een paar dagen geleden, toen de weduwe u schreef en vertelde dat ze onderwijzeres in een afgelegen dorpje kon worden, als ze maar over 50 dollar zou beschikken voor de verre reis voor zichzelf en haar twee nog in leven zijnde kinderen. U berekende de netto winst van Uw drie kolenmijnen van de afgelopen maand - 22.230 dollar -, voegde hieraan de zekere winst van deze maand toe - 45.000 dollar en mogelijk 50 -, nam vervolgens Uw pen en chequeboek en stuurde haar vijftien hele dollars! Ach, vrijgevige ziel, de hemel zegene en behoede U in alle eeuwen der eeuwen. Er bleef geen enkel oog droog in het hele rijk van gelukzaligen en temidden van het handenschudden, elkaar omhelzen en prijzen, donderde het decreet, dat vermelde dat deze daad in eerbaarheid alle zelfopofferingen overtrof van mensen en engelen, van de stralende berg naar beneden. Tevens werd besloten dat deze daad op een afzonderlijke bladzijde geschreven moest worden, omdat de moeite die het U had gekost zwaarder en bitterder was geweest, dan het tienduizend martelaren had gekost om hun leven te offeren op de vurige brandstapel; en iedereen zei, "Wat betekent het opgeven van het leven van een edele ziel of van tienduizend edele zielen, in vergelijking met het opgeven van vijftien dollar uit de hebzuchtige greep van de gierigste blanke die ooit op het aardoppervlak heeft vertoefd?"

En dat was een ware uitspraak. En wenend vergoot Abraham de inhoud van zijn gemoed en plakte ergens het veelzeggende briefje, "gereserveerd," en in tranen zei Petrus, "Met een fakkeloptocht zal hij verwelkomd worden, als hij komt;" en de hele hemel gonsde en verheugt zich over uw komst. Net als de hel.

[Getekend]

De registratie-engel[zegel]

i.o.

__________________________________________________________________________________

NOOT:

[A] John Wanamaker (1838 - 1922) was een zeer gerespecteerde koopman, en wordt beschouwd als de vader van het huidige reclame-maken. Zijn meest bekende uitspraak is: "Ik weet dat de helft van het geldt dat ik aan reclame besteed verspild wordt, maar ik kan maar niet ontdekken welke helft."

Naar boven

Home